in

Sva obrazloženja FUP-a o neregularnosti konkursa označena kao sporna, kandidati pravno oštećeni – PressMedia

Prošlo je više od dvije godine od kako je Federalna uprava policije raspisala konkurs za prijem službenika u činove “Policajac” i “Mlađi inspektor”. Ovaj konkurs obilježile su krajnje nepravilnosti u postupanju FUP-a prilikom rangiranja kandidata.

Evidentno je da je procedura provođenja konkursa trajala zaista dugo, no ranije je iz FUP-a saopćeno kako je to zbog otežanih uslova u kojima se poslovalo, a koji se odnose na period pandemije koronavirusa te ogromnog broja prijavljenih kandidata.

Kako je od ranije već poznato, poseban problem ovog konkursa, osim duge procedure, jeste i netransparentnost. Imena i prezimena osoba koje su predložene za zapošljavanje nikada nisu objavljene.

Također, još jedna neregularnost vezuje se za ovaj konkurs FUP-a. Naime, četvero kandidata je izbačeno s konačne liste zbog toga što su, u trenutku sačinjavanja prijedloga za zapošljavanje, imali više od 35 godina.

Foto: Klix.ba

Podsjetit ćemo, Prema članu 58. u vezi sa članom 46. Zakona o policijskim službenicima FBiH, nije dozvoljeno zapošljavanje osoba starijih od 35 godina.

Ovim povodom je troje oštećenih kandidata podnijelo je žalbu koja je prihvaćena, a zatraženo je i objašnjenje iz FMUP-a zašto su navedeni kandidati sklonjeni sa spiska.

Sva obrazloženja FUP-a označena kao neregularna

U izvještaju koji su pripremili Ombudsmeni BiH, u obrazloženjima rješenja Policijskog odbora kao razlozi za isključivanje podnositelja žalbe, navedeni su da bi zapošljavanje kandidata koji su u međuvremenu napunili 35 godina bilo suprotno Zakonu o policijskim službenicima u FBiH, da osnovna obuka za policajce traje osam mjeseci i da bi diplome mogle biti uručene učesnicima obuke najranije 23. augusta, da su razlozi radi kojih je konkurs trajao duži vremenski period vezani za Odluke i Zaključke Vlade FBiH u vezi sa kooronavirusom, te da postupanje FUP-a iz svih navedenih razloga nije bilo diskriminatorno.

Ombudsmeni BiH, nakon analize žalbenih navoda i dostavljene dokumentacije, smatraju da je postupanje FUP-a bilo štetno za podnositelje žalbe.

Oni su zaključili da je obrazloženje FUP-a da je za pasivnost konkursa odgovorna Vlada FBiH koja je u martu 2020. proglasila stanje nesreće – sporno.

Ovaj argument, Ombudsmeni BiH nalaze upitnim te se opravdano postavlja pitanje raspisivanja konkursna nakon proglašenja stanja nesreće, ukoliko je bilo izvjesno da radnje u sprovođenju konkursa neće moći biti blagovremeno ispunjene.

Kandidati pravno oštećeni

Što se tiče kandidata koji su podnijeli žalbu zbog toga što su isključeni sa konačne liste, Ombudsmeni BiH zaključuju da je postupanje FUP-a u konkrentom slučaju dovelo do pravne nesigurosti kandidata. Također, s obzirom na godine života podnositelja žalbe, smatraju da su nepravedno dovedeni u ovu situaciju jer se više ni ne mogu prijavljivati na konkurse koji se raspisuju za policijsku sluđbu.

U momentu raspisivanja konkursa, kandidati koji su podnijelu žalbu, ispunjavali su sve opće uslove, uspješno su završili testiranje i našli su se na listama najuspješnijih kandidata.

Zaključno, Ombusmeni, a uzimajući u obzir obavezu njihove instutucije da štiti vladavinu prava i zakona, smatra da su u konkretnom slučaju prekršena prava podnositelja žalbe, s obzirom da im nije pružena prilika za jednak pristup radu, da razlozi eliminiraju iz konkursne precedure nisu dovoljno argumentirani i obrazloženi, te je potrebno da javni organ poduzme efikasne mjere u cilju otklanjajna povreda podnositelja žalbe.

S toga, Federalnoj upravi policije data je preporuka da ponovo razmotri žalbe podnositelja, imajući u vidu sve navedeno u izvještaju te da, u roku od 15 dana obavjeste Ombudsmene BiH o poduzetim radnjama.