in

u posjedu zakona o VSTS RS: Vlada i Skupština biraju po člana

Na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, zakazanoj za 8. februar, pred poslanicima će se naći zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske. Ovo zakonsko rješenje dolazi na prijedlog stranaka vladajuće većine u Narodnoj skupštini, a bude li usvojeno stupiće na snagu godinu dana od dana objavljivanja.

Prema ovom zakonskom rješenju VSTS bi imao 11 članova, četiri člana birala bi se iz redova sudija, četiri iz redova tužilaca, a po jednog bi birala Vlada Republike Srpske, Narodna Skupština i Advokatska komora Republike Srpske, a sastav Savjeta, piše, održava sastav naroda Bosne i Hercegovine i polnu zastupljenost u BiH.

Članovi Savjeta, prema ovom zakonu, birali bi se na mandat od četiri godine, i ne bi mogli biti birani uzastopno, mogu biti birani u najviše dva mandata, s tim što pauza između mandata mora biti najmanje četiri godine, oni koji bi prema ovom zakonu bili birani u pravosuđe ne bi se mogli kandidovati na upražnjene pozicije.

Savjet bi imao predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju među izabranim članovima Savjeta, a na ove tri pozicije ne mogu biti birana dva predstavnika istog konstitutivnog naroda, a iz reda ostalih može biti izabran najviše jedan. Sam predsjednik bi se birao iz reda sudija i tužioca.

Prema nacrtu zakona, članovi Savjeta, te članovi komisija u okviru Savjeta, neće biti građanski odgovorni za mišljenja koja su izrazili ili odluke koje su donijeli u okviru službenih dužnosti, osim za naknadu štete prouzrokovane nezakonitim i nepravilnim radnjama.

Nacrt zakona definiše i da članovi Savjeta i njegovih komisija ne smiju obavljati funkciju niti bilo kakvu dužnost u političkoj partiji, udruženjima ili fondacijama povezanim sa političkim partijama, a dužni su se suzdržati od učestvovanja u aktivnostima političkih partija.

Zakonom je definisan i sukob interesa člana Savjeta, rad plenarne sjednice, stastav i način rada Sudskog i Tužilačkog odjeljenja koji imaju po sedam članova. Savjet, prema nacrtu, može angažovati sudije, tužioce ili druge osobe koja su stručnjaci iz određenih oblasti, a koji nisu članovi Savjeta, da učestvuju u radu Savjeta, komisija i drugih radnih tjela.

Prema Nacrtu, nadležnosti Savjeta između ostalog odnose se na imenovanje sudija, predsjednike sudova i sudije porotnike u svim sudovima na teritoriji Republike Srpske sa izuzetkom Ustavnog suda Republike Srpske; imenovanje glavnih tužilaca, njihovih zamjenika i tužilaca u svim tužilaštvima na teritoriji Republike Srpske; odlučivanje o prigovorima u postupku ocjenjivanja sudija i tužilaca; davanje prijedloga predsjedniku Republike Srpske u vezi sa jihovim predlaganjem i izborom sudija Ustavnog suda; odlučivanje o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti sudija, sudija porotnika i tužilaca; utvrđivanje kriterijuma za rad sudova i tužilaštava; utvrđivanje broja sudija, tužilaca i zamjenika glavnog tužioca za sudove i tužilaštva iz njegove nadležnosti, nakon konsultacija sa predsjednikom suda ili glavnim tužiocem i Ministarstvom pravde…

Savjet bi se, prema nacrtu zakona, finansirao budžetom koji je sastavni dio budžeta Republike Srpske, ali zakon predviđa i mogućnost primanja sredstava od međunarodnih donatora za operativni budžet Savjeta, kao i za posebne projekte reforme pravosuđa. Godišnji izvještaj Savjeta, prema zakonu, podnosi se najkasnije do 1. maja tekuđe godine za prethodnu godinu Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Zakon propisuje i uslove i mandat za vršenje sudijske i tužilačke funkcije, moralne i druge kvalitete i sposobnosti sudija i tužilaca, posebne uslove za imenovanje na pozicije u pravosuđu, mandate. U postupku premještaja i u postupku imenovanja, na osnovu internog ili javnog konkursa, Savjet primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te vodi računa o postizanju jednakosti polova.

Zakon propisuje i postupke i kriterijume za premještaj i imenovanje sudija i tužilaca, način rada Komisje za obavljanje razgovora, postupak internog konkursa, javnog konkursa, kriterijume, načine testiranja i bodovanja.

Zakon propisuje i svečanu izjavu koju prije preuzimanja dužnosti, sudije i tužioci imenovani u postupku javnog konkursa daju, a koja glasi: “Izjavljujem da ću obavljati svoju dužnost u skladu sa Ustavom i zakonom, da ću donositi odluke po svom najboljem znaju, savjesno, odgovorno i nepristrasno u cilju provođenja vladavine prava i da ću štiti slobode i prava pojedinaca zagarantovana Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine”.

Izjava se daje usmeno, pred predsjednikom Savjeta ili članom kojeg je ovlastio predsjednik.

Zakon predviđa i popunjavanje pozicija u Vrhovnom sudu, ali i uslove, postupak i kriterijume za imenovanje predsjednika suda i glavnog tužioca.

Nadležnosti Savjeta u pogledu imenovanja sudija u Ustavni sud Republike Srpske odnose se na predlaganje kandidata predsjedniku Republike Srpske. Kriterijumi su između ostalog, godine radnog iskustva koje kandidat ima, akademsko iskustvo. Savjet može da predloži da profesori i docenti pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, iz definisanih predmeta, budu imenovani za sudije Ustavnog suda bez položenog pravosudnog ispita, pod uslovom da imaju najmanje deset godina iskustva u radu kao profesori ili docenti.

Zakon određuje i ciljeve, načine ocjene rada sudija i tužilaca, upućivanje u drugi sud, odnosno tužilaštvo, odsustvo sa dužnosti. U glavi o imunitetu, nespojivosti dužnosti i izvještavanje o imooovini stoji da sudija ili tužilac ne moće biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donosi u okviru službenih dužnosti. Sudija, odnosno tužilac koji smatra da su povrijeđena njegova prava utvrđena zakonom ili njegova nezavinost, može podnijeti zahtjev Savjetu za davanje mišljenja.

Sudije i tužioci dužni su dostavljati Savjetu godišnji izvještaj o imovini, uključujući i način i vrijeme stivanja i nabavnu vrijednost imovine, prihodima, interesima, obavezama, troškovima i garancijama za sebe, bračnog i vanbračnog partnera i roditelje i djecu i druga lica sa kojima žive u zajedničkom domaćinstvu.

Zakon propisuje i kancelariju disciplinskog tužioca i disciplinske komisije, kao i disciplinsku odgovornost i postupak, ali i ktiretirjume za privremeno udaljenje sudija ili tužilaca od vršenja dužnosti i to, ako je protiv njega određen pritvor ili mjere zabrane koje predstavljaju smetnju za obavljanje dužnosti, ako je protiv njega potvrđena optužnica za krivično djelo. Udaljenje traje dok traje pritvor ili mjera zabrane odnosno do okončanja krivičnog postupka na osnovu kojeg je donesena odluka o privremenom udaljenju. Sudija ili tužilac može, prema nacrtu zakona, biti privremeno udaljen od dužnosti, između ostalog i ako je protiv njega pokrenuta istraga u krivičnom postupku zbog krivičnog djela koje ga čini nepodobnim za vršenje dužnosti, ako je pokrenut postupak procjene njegove radne sposobnosti ili postupak oduzimanja poslovne sposobnosti itd.

Nacrt zakona propisuje i uslove za gubitak sposobnosti za vršenje dužnosti i posljedice tog gubitka, prestanak vršenja dužnosti, ali i kaznene odredbe kojima se prediđaju prekršajne kazne za pravno lice koje se ogriješi o zakon u iznosu od 3.000 KM do 20.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 500 KM do 5.000 KM.

Prema zakonu sudije, sudije porodnici, tužioci, predsjednici sudova, glavni tužioci i zamjenici glavnih tužilaca u sudovima i javnim tužilaštvima Republike Srpske, a kojisu imenovani odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, prije stupanja na snagu Zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske ostaju i dalje na svojim dužnostima na kojima se nalaze u trenutku stupanja na snagu zakona. Dodatne sudije koje su imenovani odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, prije stupanja na snagu ovog zakona prelaze u status redovnog sudije, stupanjem na snagu zakona.

Zakon propisuje i rokove za donošenje podzakonskih akata, ali i početak rada Savjeta i to u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Program televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad