in

Veliki planovi razvoja Sarajeva i Mostara; ideja obnoviti i kasarnu Jajce

Uskoro bi se pred vijećnicima u Gradskom vijeću Grada Mostara trebao naći dokument strateškog razvoja grada na Neretvi do 2027. godine, a koji je već dostupan javnosti za raspravu dok se ne nađe pred vijećnicima i vijećnicama. U međuvremenu je usvojen i Nacrt Strategije razvoja glavnog grada Bosne i Hercegovine, koji uključuje ideje razvoja Sarajeva do 2027. godine.

U tzv. strateškom dokumentu razvoja Mostara istaknuto je da će u sektoru ekonomskog razvoja, fokus i okosnica biti na razvoju poslovne infrastrukture i kreiranju pozitivnog poslovnog okruženja, promociji turizma i razvoju novih turističkih sadržaja. U oblasti održivog upravljanja okolišem, prirodnim i infrastrukturnim resursima, Strategija se koncentriše na unapređenje zaštite okoliša i planskog korištenja prirodnih resursa i prostora, urbanizaciju i revitalizaciju javnih objekata, povećanje zelenih površina, povećanje energijske efikasnosti te modernizacije saobraćajne i komunalne infrastrukture što je u konačnici u funkciji osiguranja resursno efikasnog i održivog infrastrukturnog razvoja.

Strateški fokusi razvoja Mostara

Primarni strateški fokus Mostara, grada na čijem je čelu Mario Kordić, je razvijati ovaj grad kao poželjnu i prepoznatljivu sredinu za poslovni razvoj i privlačenje ulaganja utemeljenim na pametnim, kreativnom i inovativnim rješenjima i novim tehnologijama. U Upravi smatraju da se Grad Mostar treba pozicionirati kao gospodarsko i turističko središte. Poželjna i prepoznatljiva sredina podrazumijeva da grad privlači ne samo svojom ljepotom i kulturno povijesnom baštinom već da privlači svojom dinamikom, prilikama i mogućnostima za ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta. Razvoj treba temeljiti na poticanju proizvodnje i na ekonomiju dodane vrijednosti, te turizam koji će biti integriran s poljoprivredom. Grad Mostar, ističu u dokumentu, treba razvijati da bude:

  • Pametan grad – ovo podrazumijeva razvoj i primjenu pametnih rješenja koja će olakšati i poboljšati kvalitetu života u svim sferama;
  • Kreativan grad – razvoj kreativnosti u gradu u kojem će mladi ljudi vidjeti priliku i moći afirmirati svoje ideje i što će se temeljiti na sljedećim komponentama: ulaganje u kreativne industrije, brendiranje grada /destinacijski menadžment, kulturne četvrti, intelektualno vlasništvo, javni prostori/umjetnost, znamenitosti /arhitektura, obrazovni sektor/studenti;
  • Inovativan grad – ovo podrazumijeva potporu i razvoj inicijativama i projektima koje će stimulirati inovativnost i inovativna rješenja u gospodarstvu i zajednici;
  • Digitalan grad – Digitalni plan za Europu, odnosno digitalni kompas, se usmjerava na četiri ključna područja, a prevedeno na mikro razinu Grada Mostara, temelj digitalne transformacije u narednom periodu treba biti prvenstveno na kreiranju sigurne i održive digitalne infrastrukture dostupne svim građanima i poduzećima na području Grada Mostara a potom jačanje digitalnih vještina stanovništva bez obzira na dob, stručnu spremu i zanimanje.

Nadalje, fokus razvoja je usmjeren na digitalizaciju javnih usluga u svim sektorima od javne administracije, obrazovanja do zdravstva čime se značajno unaprjeđuje kvalitetu i brzina pruženih usluga, te podržavanje razvoja IT sektora kao najbrže rastućeg sektora Grada Mostara ali i podržavanje digitalne transformacije i konkurentnosti poduzeća iz drugih sektora.

Predlagatelji strategije razvoja do 2027. godine uvjereni su da Mostar treba biti mjesto ugodnog i poželjnog življenja na cijelom svom prostoru, kako urbanom tako i ruralnom. Kako bi se podigla kvaliteta života, Grad Mostar se treba razvijati kao:

  • Uključiv grad – ovo podrazumijeva pokretanje inicijativa za promicanje zapošljavanja i potporu mobilnosti radne snage, ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva i jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javnu upravu;
  • Otvoren grad – ovo podrazumijeva otvorenost prema svima i otvorenost za sve. Otvorenost također podrazumijeva i uključivanje zajednice u središte donošenja javnih politika, dizajniranja i pružanja javnih usluga;
  • Partnerski grad – ovo podrazumijeva uspostavljanje partnerstva sa privatnim neprofitnim, obrazovnim, vjerskim, kulturnom, sportskim i drugim sektorima i zajednička provedba razvojnih politika.

Strateški fokus razvoja Sarajeva

U usvojenom Nacrtu strateškog dokumenta razvoja do 2027. godine navodi se da je uloga glavnog grada Bosne i Hercegovine od višestrukog značaja sa Grad Sarajevo, a također u pojedinim oblastima i regionalni centar te predstavlja veliku snagu za razvoj u narednim godinama. Međunarodni ugled Sarajeva je velika snaga za razvoj te može biti veoma važan alat za ostvarivanje strateških ciljeva i mjera kroz aktivnosti na međunarodnoj suradnji te realizaciji projekata putem EU fondova i drugih međunarodnih partnera i organizacija.

Na osnovu strateške platforme i sagledanih svih ograničenja, ali i potencijala Grada Sarajeva, u dokumentu čija je potpisnica Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva, stoji kako su strateški ciljevi sljedeći: otvoren grad, efikasna, transparentna i odgovorna gradska administracija; grad budućnosti i riznica prošlosti; grad filma i centar kreativnosti; grad vrhunskog sporta; grad hiljadu mostova i grad čuvar.

Kao jedna od mjera u strategiji razvoja glavnog bh. grada ističe se obnova Kasarne Jajce koja se nalazi u starogradskom naselju Vratnik, na dominantnoj poziciji iznad Sarajeva, i vidljiva je sa skoro svih točaka u gradu. Ova kasarna spada u vojnu neperspektivnu imovinu te je potrebno uraditi imovinsko-pravne odnose, nakon čega je potrebno pristupiti pronalasku investitora i zajedničkoj realizaciji obnove ovog objekta.

Strateška je mjera realizirati projekat “Čista rijeka Miljacka”, što je skraćeni naziv za širi projekat “Čiste vode cijele sarajevske kotline”, a čiji je strateški cilj poboljšanje i očuvanje kvalitete vode u vodotocima, zaštita resursa i ekosistema slivnih područja rijeka Miljacke i Željeznice. Jedna od mjera je i povećanje energestke efikasnosti javnih objekata Grada Sarajeva pri čemu će Grad dati doprinos u ispunjavanju obaveza iz Zelene agende za zapadni Balkan u dijelu koji govori o povećanju energetske efikasnosti u javnim objektima. Cilj je, također, sprovoditi aktivnosti na pošumljavanju, a sve s ciljem zaštite okoliša. Činit će se to zajedno sa organizacijama civilnog društva.

Grad hiljadu mostova

Jedan od prioriteta ove Strategije jeste razvoj kapaciteta u oblasti turizma u Gradu Sarajevu. U sklopu ovog prioriteta planira se završetak radova i stavljanje u funkciju objekta Vidikovac, intenzivna suradnja sa Turističkom zajednicom, postavljanje turističke signalizacije, uređenje Trebevića i pozicioniranje Sarajeva kao novogodišnjeg centra regije.