in

Željezničar raspisao konkurs za izbor direktora, objavljena lista odgovornosti i potrebnih kvalifikacija

Fudbalski klub Željezničar raspisao je konkurs za odabir i imenovanje direktora kluba, saopšteno je na zvaničnoj stranici.

Klub sa Grbavice objavio je i koje će odgovornosti imati budući direktor Plavih.

Odgovornosti su sljedeće:

Zastupanje i predstavljanje Kluba u zemlji i inostranstvu;

Sastavljanje planova Kluba;

Raspoređivanje zaduženja;

Odgovara za zakonitost rada Kluba;

Odgovara za finansijsko poslovanje Kluba;

Osigurava izvršavanje i pravilno provođenje općih akata, odluka, smjernica i zaključaka koje su donijeli organi Kluba;

Sa generalnim sekretarom stvara uslove za jedinstveno funkcionisanje službi u Klubu, te zajednički sa seneralnim sekretarom organizuje i usklađuje rad pojedinih organizacionih jedinica u Klubu radi blagovremenog izvršavanja poslova i zadataka;

Upozorava nadležne organe Kluba na zakonitost akata i produzima mjere da se obustavi izvršenje eventualnih nezakonitih odluka;

Predlaže Upravnom odboru donošenje općih akata i drugih akata Kluba;
Brine se o urednom vođenju propisanih evidencija i poslovnih knjiga, kao i zapisnika sa sjednice organa Kluba;

Zaključuje i prati realizaciju ugovora sa trećim stranama uz odobrenje Upravnog odbora;
Definisanje kratkoročne, dugoročne strategije i ciljeva razvoja Kluba, kao i predlaganje istih upravnom odboru Kluba;

Kontinuirano planiranje i realizacija svojih dnevnih operativnih zadataka i aktivnosti;
Drugi poslovi utvrđeni zakonom, internima aktima Kluba, kao i poslovi koje mu/joj u zadatak stave Skupština i Upravni odbor Kluba.

Navedeno je da će za svoj rad direktor biti odgovoran Upravnom odboru kluba sa Grbavice.

U skladu sa navedenim odgovornostima i potrebama kluba, od kandidata se traže sljedeće kvalifkacije:

VSS ekonomskog smjera;

Poznavanje rada na računaru (MS office, MS excel, internet);

Aktivno znanje engleskog jezika;

Radno iskustvo od osam godina na poziciji direktora ili slicnim poslovima;

Liderske i organizacijske sposobnosti;

Izražena pregovaračka sposobnost;

Dobre komunikacijske vještine i ljubaznost u odnosu s ljudima;

Spremnost za javni nastup;

Kreativnost u rješavanju problema;

Odgovornost, pouzdanost i organiziranost u radu;

Da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora.

Prijave se mogu slati, zajedno sa životopisom možete poslati na info@fkzeljeznicar.ba. Rok za prijavu je 22.08.2021. godine. Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Samo će kandidati koji uđu u uži izbor biti kontaktirani i pozvani na razgovor. S najboljim kandidatom će biti zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme na period od jedne godine uz mogućnost produžnja još dvije godine. Obavezan probni rad od tri mjeseca. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama.